Werkgroep Geneesmiddelentekorten gaat anders werken

FarmaMagazine_werkgroepHet onderwerp geneesmiddelentekorten heeft een prominente plek op de agenda heeft gekregen van betrokken partijen, constateert minister Edith Schippers (VWS). Op het moment dat een tekort dreigt, weten partijen elkaar tijdig te vinden en nemen hun verantwoordelijkheid. Daarom kan de Werkgroep Geneesmiddelentekorten op een andere manier gaan werken.

In haar brief aan de Tweede Kamer over de problemen met de productie van antibiotica, gaat de minister ook in op de toenemende problemen in de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Dat leidt tot de volgende beschouwing. “De redenen van het niet beschikbaar zijn van geneesmiddelen zijn divers; productieproblemen, de beschikbaarheid van grondstoffen maar ook economische motieven spelen hierin dikwijls een belangrijke rol. Tijdelijke geneesmiddelentekorten zijn vaak het gevolg van productieproblemen of een toegenomen vraag. Bij definitieve tekorten spelen vaak economische motieven een rol. Als Nederland hebben we niet altijd invloed op de oorzaken van geneesmiddelentekorten. Zo kan een fabrikant die de handel in een geneesmiddel wil stopzetten niet worden gedwongen een (verlieslijdend) geneesmiddel te produceren. Indien de werkzame stof of andere essentiële grondstoffen voor geneesmiddelenproductie niet meer op de markt zijn, is het bovendien feitelijk niet mogelijk die geneesmiddelen te produceren. We moeten dan ook niet de illusie hebben dat we geneesmiddelentekorten volledig kunnen voorkomen. Wel is het zo dat op het moment dat een tekort zich voordoet het van groot van belang is, dat partijen elkaar snel weten te vinden en gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht.”

Procedures voor melden van tekorten
De minister is ‘systeemverantwoordelijke’ en rekent het tot haar taak te zorgen voor een adequate infrastructuur zodat partijen binnen het systeem elkaar snel weten te vinden bij een tekort en een maximale inspanning kunnen leveren om daar waar mogelijk, tekorten te voorkomen of de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te beperken voor patiënten. Artikel 36 lid 2.6 van de Geneesmiddelenwet kent een meldingsplicht voor fabrikanten; een fabrikant die de handel in een geneesmiddel wil stopzetten of onderbreken, moet dat uiterlijk twee maanden van te voren aangeven bij het CBG. Indien er sprake is van een onvoorzien tekort vanwege bijvoorbeeld een productdefect dan dient dit te worden gemeld aan de IGZ. Edith Schippers: “Binnen de door mij ingestelde Werkgroep geneesmiddelentekorten zijn afspraken gemaakt over de procedures voor het melden van tekorten. Daar waar onduidelijkheid bestond bij partijen, zijn de procedures verhelderd.”

Rollen van alle betrokkenen
Als een tekort al voorkomen kan worden, is er niet één partij die dit kan realiseren, concludeert de minister. De aanpak van geneesmiddelentekorten vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Ze beschrijft in haar brief aan de Tweede Kamer vervolgens de rollen van respectievelijk het CBG, de IGZ, de farmaceutische zorgverlener, de groothandels en zorgverzekeraars. Ze noemt ook Farmanco, een initiatief van de KNMP. Farmanco houdt op de website (www.farmanco.knmp.nl) een actueel overzicht bij van tijdelijk of definitief niet meer beschikbare geneesmiddelen.

Nieuwe werkwijze Werkgroep
De Werkgroep geneesmiddelentekorten zal vanaf per casus bij elkaar geroepen worden om samen snel tot een oplossing te komen. Per casus zal wordt beslist welke partijen deelnemen. Om de continuïteit van het onderwerp te waarborgen, wil Edith Schippers dat de werkgroep hiernaast minimaal drie maal per jaar in zijn totaliteit bij elkaar komt om een vinger aan de pols te houden en casuïstiek te bespreken. Indien casuïstiek daar aanleiding toe geeft, stijgt het aantal contactmomenten.

Onder redactie van: Kees Kommer

 

 

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.