Werkgroep Geneesmiddelentekorten gaat anders werken

FarmaMagazine_werkgroepHet onderwerp geneesmiddelentekorten heeft een prominente plek op de agenda heeft gekregen van betrokken partijen, constateert minister Edith Schippers (VWS). Op het moment dat een tekort dreigt, weten partijen elkaar tijdig te vinden en nemen hun verantwoordelijkheid. Daarom kan de Werkgroep Geneesmiddelentekorten op een andere manier gaan werken.

In haar brief aan de Tweede Kamer over de problemen met de productie van antibiotica, gaat de minister ook in op de toenemende problemen in de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Dat leidt tot de volgende beschouwing. “De redenen van het niet beschikbaar zijn van geneesmiddelen zijn divers; productieproblemen, de beschikbaarheid van grondstoffen maar ook economische motieven spelen hierin dikwijls een belangrijke rol. Tijdelijke geneesmiddelentekorten zijn vaak het gevolg van productieproblemen of een toegenomen vraag. Bij definitieve tekorten spelen vaak economische motieven een rol. Als Nederland hebben we niet altijd invloed op de oorzaken van geneesmiddelentekorten. Zo kan een fabrikant die de handel in een geneesmiddel wil stopzetten niet worden gedwongen een (verlieslijdend) geneesmiddel te produceren. Indien de werkzame stof of andere essentiële grondstoffen voor geneesmiddelenproductie niet meer op de markt zijn, is het bovendien feitelijk niet mogelijk die geneesmiddelen te produceren. We moeten dan ook niet de illusie hebben dat we geneesmiddelentekorten volledig kunnen voorkomen. Wel is het zo dat op het moment dat een tekort zich voordoet het van groot van belang is, dat partijen elkaar snel weten te vinden en gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht.”

Procedures voor melden van tekorten
De minister is ‘systeemverantwoordelijke’ en rekent het tot haar taak te zorgen voor een adequate infrastructuur zodat partijen binnen het systeem elkaar snel weten te vinden bij een tekort en een maximale inspanning kunnen leveren om daar waar mogelijk, tekorten te voorkomen of de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te beperken voor patiënten. Artikel 36 lid 2.6 van de Geneesmiddelenwet kent een meldingsplicht voor fabrikanten; een fabrikant die de handel in een geneesmiddel wil stopzetten of onderbreken, moet dat uiterlijk twee maanden van te voren aangeven bij het CBG. Indien er sprake is van een onvoorzien tekort vanwege bijvoorbeeld een productdefect dan dient dit te worden gemeld aan de IGZ. Edith Schippers: “Binnen de door mij ingestelde Werkgroep geneesmiddelentekorten zijn afspraken gemaakt over de procedures voor het melden van tekorten. Daar waar onduidelijkheid bestond bij partijen, zijn de procedures verhelderd.”

Rollen van alle betrokkenen
Als een tekort al voorkomen kan worden, is er niet één partij die dit kan realiseren, concludeert de minister. De aanpak van geneesmiddelentekorten vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Ze beschrijft in haar brief aan de Tweede Kamer vervolgens de rollen van respectievelijk het CBG, de IGZ, de farmaceutische zorgverlener, de groothandels en zorgverzekeraars. Ze noemt ook Farmanco, een initiatief van de KNMP. Farmanco houdt op de website (www.farmanco.knmp.nl) een actueel overzicht bij van tijdelijk of definitief niet meer beschikbare geneesmiddelen.

Nieuwe werkwijze Werkgroep
De Werkgroep geneesmiddelentekorten zal vanaf per casus bij elkaar geroepen worden om samen snel tot een oplossing te komen. Per casus zal wordt beslist welke partijen deelnemen. Om de continuïteit van het onderwerp te waarborgen, wil Edith Schippers dat de werkgroep hiernaast minimaal drie maal per jaar in zijn totaliteit bij elkaar komt om een vinger aan de pols te houden en casuïstiek te bespreken. Indien casuïstiek daar aanleiding toe geeft, stijgt het aantal contactmomenten.

Onder redactie van: Kees Kommer

 

 

Abstracts gevraagd voor PRISMA-symposium

PRISMA houdt op 18 mei haar jaarlijkse symposium, dit maal digitaal. Met als thema ‘Digitaal naar betere zorg’. Apothekers kunnen hun abstracts daarvoor indienen t/m 14 maart

Huisartsen en de coronavaccinaties

Voor coronavaccinaties is geen verklaring van de huisarts nodig voor wel/geen vaccinatie. Evenmin als een (non)-Covid-verklaring voor begrafenisondernemers.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.